Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden WW GROUP BVBA

De Algemene voorwaarden van WW GROUP BVBA zijn in overeenstemming met de Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen van Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL).

WW GROUP BVBA is gevestigd op de Stenenbrug 117, 2140 ANTWERPEN.

De Algemene Voorwaarden van  WW GROUP BVBA bepalen onder andere dat de aangeboden producten en/of diensten duidelijk en natuurgetrouw moeten worden beschreven. Bovendien moet voor de consument duidelijk zijn wat de rechten en verplichtingen zijn als hij op het aanbod ingaat. Dit betreft bijvoorbeeld de prijs, de zichttermijn, de wijze van betaling en de verzendkosten. De zichttermijn dient minimaal zeven werkdagen te zijn. Binnen die termijn kan de consument zijn bestelling, zonder opgaaf van redenen, retourneren.

Zichttermijn en uitzonderingen

De Algemene Voorwaarden van  WW GROUP BVBA kent met betrekking tot de wettelijk vastgelegde zichttermijn voor consumenten uitzonderingen naar de aard van de goederen of dienstverlening (art. 5, lid 3). Zo geldt de wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen bijvoorbeeld niet voor goederen of diensten die kunnen bederven (bv: versproducten), voor maatwerkproducten (bv: geur samenstellingen) e.d. Zo mag men bijvoorbeeld stellen dat producten waarvan het seal geopend is, niet meer teruggestuurd mogen worden. Producten die op verzoek van de klant bewerkt zijn alsook producten van hygiënische aard, mogen uitgesloten worden van een zichttermijn. En zoals gezegd geldt de zichttermijn niet voor maatwerken. Wanneer een consument gebruik maakt van zijn recht een product terug te sturen, dient het reeds betaalde bedrag, met uitzondering van de verzendkosten, binnen dertig dagen aan hem terugbetaald te worden.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2. overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.

3. communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand.

4. bedrijf: het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand en is aangesloten bij de  WW GROUP BVBA. Niet als bedrijf in deze zin wordt beschouwd degene die zich bezighoudt met de verkoop op afstand van verzekeringen.

5. consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

6. aanbod: het aanbieden van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet.

7. prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.

8. zicht termijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

9. duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Artikel 2 - Identiteit

Het bedrijf vermeldt tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn statutaire naam en zijn feitelijke adres, waarbij niet volstaan kan worden met het aangeven van een postbusnummer.

Artikel 3 - Algemene voorwaarden

 1. Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden te worden verstrekt. Indien dit niet nodig dan wel redelijkerwijs niet mogelijk is, zal een verwijzing naar kosteloos toe te zenden of eerder of online ter beschikking gestelde algemene voorwaarden plaatsvinden.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en consument, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
 3. Indien door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.
 4. Als door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.
 5. Indien door het bedrijf voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat (een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of fax aan de consument, dient het bedrijf te beschikken over voorafgaande toestemming van de consument.

Artikel 5 – Zicht termijn

 1. Het aanbod zal tevens een zicht termijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.
 2. Tijdens de zicht termijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zicht termijn onverkort van toepassing zijn.
 3. Beperkingen of uitsluitingen van de zicht termijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 4. De consument kan de zicht termijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het bedrijf bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bij het van toepassing zijn van een zicht termijn geldt het door de consument inroepen van de zicht termijn als ontbindende voorwaarde.
 3. Het staat het bedrijf vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
 4. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.